Da je be­o­grad­ski Fest još uvek naj­o­mi­lje­ni­ja i naj­po­se­će­ni­ja film­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja u Sr­bi­ji po­tvr­đu­ju i gu­žve pred tek otvo­re­nim bla­gaj­na­ma, na ko­ji­ma se pro­da­ju kom­ple­ti i po­je­di­nač­ne ula­zni­ce za ovo­go­di­šnje pro­jek­ci­je 116 no­vih fil­mo­va i 10 kla­si­ka. Pre­ma tra­di­ci­ji, naj­ve­će in­te­re­so­va­nje vla­da za fil­mo­ve ko­ji će se pri­ka­zi­va­ti u ter­mi­nu od 19 sa­ti u ve­li­koj dvo­ra­ni…