NIN-ova na­gra­da kri­ti­ke za naj­bo­lji ro­man u 2017. go­di­ni na srp­skom je­zi­ku pri­pa­la je De­ja­nu Ata­nac­ko­vi­ću, vi­zu­el­nom umet­ni­ku i uni­ver­zi­tet­skom pro­fe­so­ru, za nje­go­vu pr­vu pro­znu knji­gu „Lu­zi­ta­ni­ja”, u iz­da­nju „Be­sne ko­bi­le”. Ovo­go­di­šnje pro­gla­še­nje do­bit­ni­ka NIN-ove na­gra­de pro­te­klo je u ve­ćem iš­če­ki­va­nju i uz­bu­đe­nju od uobi­ča­je­nog, za­to što su no­vi­na­ri, oku­plje­ni na…